اسمز معکوس چیست ؟

رودسان – پیشرفته ترین روش تصفیه آب، روش اسمز معکوس (Reverse Osmosis) می باشد که در این فرایند آب با فشار زیاد از یک سری غشاء نیمه تراوا (Semi Permeable Membrane ) عبور داده می شود. این فشار خارجی از فشار اسمزی طبیعی بیشتر است در نتیجه مولکول های کوچک تر از منافذ غشاء، عبور می کنند در حالی که مولکولهای بزرگ ترقادر به عبور از غشاء، عبور می کنند در حالی که مولکول های بزرگ تر، قادر به عبور از غشاء نیستند و سپس در جریانی جانبی از کنار غشاء عبور داده شده و دفع می گردند

اسمز معکوس (Reverse Osmosis)

اسمز معکوس در تصفیه ی آب, تصفیه ی آب, اسمز معکوس, نانوفیلتراسیون, صافی غشایی, فرایند تصفیه آب شرب, اولترافیلتراسیون, میکروفیلتراسیون, تصفیه اولیه آب, دستگاه تصفیه آب خانگی, دستگاه تصفیه آب, دستگاه تصفیه آب صنعتی, تصفیه آب خانگی, تصفیه آب, تصفیه آب صنعتی, حذف یون ها, فیلتر کربن فعال, کربن اکتیو, فیلتر RO, ترکیبات آلی, کلروفرم, حذف نیترات آب, هایپرفیلتراسیون در این فرآیند میکروارگانیسمهایی از آب حذف می شوند. به طور کلی این فرایند برای شیرین کردن آب های شور به کار می رود ولی در سال های اخیر برای حذف آلاینده های خاص نظیر نیترات مورد توجه قرار گرفته است. اسمز معکوس یی روش تصفیه فیزیکی و نوعی فیلتراسیون است که نیاز به مواد شیمیایی ندارد. در اغلب منابع از روش اسمز معکوس به عنوان روشی موفق و اقتصای در دراز مدت برای کنترل آلاینده های آب از جمله نیترات یاد شده است. در این روش علاوه بر نیترات، کل جامدات محلول (TDS) آب نیز کاهش می یابد. اگر چه فرآیند R.O. می تواند میکروارگانیسم ها را نیز حذف کند، اما توصیه شده که آب پاک از نظر شاخص باکتریایی (بدون کلیفرم) به فرایند R.O. وارد گردد. به طور کلی فرآیند های فیلتراسیون برای جداسازی آلاینده ها به چهار گروه کلی قابل طبقه بندی هستند. میکروفیلتراسیون (MF)، اولترافیلتراسیون (UF)، نانوفیلتراسیون (NF) و اسمز معکوس که به هایپرفیلتراسیون (HF) شهرت یافته است.

دستگاه تصفیه آب خانگی

در برخی منابع قطر منافذ غشاء های صنعتی R.O. حدود ۰۰۰۵/۰ میکرون (۵۰۰ پیکومتر) و اندازه تقریبی منافذ غشاء های دستگاههای تصفیه ی خانگی نیز از ۰۰۰۱/۰ میکرون (۱۰۰ پیکومتر) ذکر شده است. ضمن این که قطر مولکول نیترات بدون آب ۲۵۰ پیکومتر (۰۰۰۲۵/۰ میکرون) و نیترات هیدراته ۰۰۰۶/۰میکرون اندازه گیری شده است. به دلیل قابلیت های چشمگیر غشاء های R.O. امروزه در سیستم های تصفیه در نقطه مصرف (Point of use) یا همان دستگاه های تصفیه ی خانگی بسیار متداول شده است. در این موارد نیز عملکرد فیلترهای R.O. بستگی مستقیم به کیفیت و فشار آب ورودی دارد و به دلیل قرار گرفتن فیلتر کربن فعال در کنار فیلتر RO در این دستگاه ها، قابلیت کاهش ترکیبات آلی فرار (VOCs) نظیر کلروفرم و ترکیبات نفتی و همچنین ترکیبات آلی محلول (SOCs) نظیر دی اکسین ها و آفت کش ها نیز فراهم آمده است.
به طور کلی حذف یون ها، نمک ها و مولکول ها توسط روش اسمز معکوس، بر اساس چهار عامل بار ذرات، وزن مولکولی، اندازه ذرات و ساختار شیمیایی آن ها می باشد. در واقع حذف ذرات توسط فرآیند اسمز معکوس تلفیقی از چهار عامل یاد شده است.

اسمز معکوس در تصفیه ی آب, تصفیه ی آب, اسمز معکوس, نانوفیلتراسیون, صافی غشایی, فرایند تصفیه آب شرب, اولترافیلتراسیون, میکروفیلتراسیون, تصفیه اولیه آب, دستگاه تصفیه آب خانگی, دستگاه تصفیه آب, دستگاه تصفیه آب صنعتی, تصفیه آب خانگی, تصفیه آب, تصفیه آب صنعتی, حذف یون ها, فیلتر کربن فعال, کربن اکتیو, فیلتر RO, ترکیبات آلی, کلروفرم, حذف نیترات آب, هایپرفیلتراسیوندر روش اسمز معکوس اساسا تصفیه فیزیکی انجام می شود، یعنی مواد جداسازی شده بر اثر فرایندهای حرارتی، شیمیایی یا بیولوژیکی تغییر نمی یابند. به این ترتیب بازیافت و استفاده ی مجدد از مواد مزبور ممکن می باشد. (شکل )

دوم آن که روش اسمز معکوس به صورت مدول های مستقل اجرا می شوند لذا امکان تطبیق تاسیسات به ظرفیت های مختلف ممکن است. از دیدگاه اقتصادی توانایی غشاء برای شناسایی عوامل مختلف یک مخلوط، به عنوان مثال تمایز بین آب و الکل یا یون های نمکی و آب و نیز کارآمدی غشاء یعنی دستیابی به جریان خروجی مورد نیاز تحت شرایط معین بهره برداری مورد توجه است. امروزه در طراحی هر روش غشایی امکان استفاده از انواع مختلفی از غشاء ها مهیا است. تنوع این سیستم و شرایط گوناگون تولید آن ها یجاب می کند تا ویژگی ها و کارآمدی هر کدام برای هر فرآیند به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
غشاهای متخلخل اغلب در روش های اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که غشاهای غیر متخلخل که از لحاظ الکتریکی نیز خنثی می باشند در فرایند اسمز معکوس و نوع باردار آن ها و در فرایند نانوفیلتراسیون استفاده می شود. انتخاب غشای مناسب بر اساس میزان تخلخل و توان جداسازی مواد به شیوه ی زیر انجام می شود.

• میکروفیلتراسیون

با تخلخل ۱۰-۰/۱ میکرومتر و توان جداسازی عوامل کدورت، باکتری ها، کلوئید ها، میکروارگانیسیمها، پلی ساکاریدها، پروتئین و پکتین ها.

• اولترافیلتراسیون

(cut off: 5000- 500/000 Daton): قادر به جداسازی عوامل کدورت، باکتری ها، کلوئیدها، میکروارگانیزم ها، پلی ساکاریدها، پروتئین و پکتین ها.

• نانوفیلتراسیون

(cut off: 200- 10000 Daton): قادر به جداسازی عوامل کدورت، باکتری ها، کلوئیدها، میکروارگانیسم ها، قند، پروتئین ها، پکتین ها، اسید های آمینه، و تا حدودی ترکیبات معدنی نمکی و ویروس ها.

• اسمز معکوس

(cut off: 50- 300 Daton): قادر به جداسازی عوامل کدورت، باکتری ها، کلوئید ها، میکروارگانیسم ها، قند، پروتئین ها، پکتین ها، اسیدهای آمینه و تا حدودی ترکیبات معدنی نمکی وویروس ها.

کاربری اسمز معکوس در تصفیه ی آب

تصفیه آب خانگییکی از محسنات الی استفاده از صافی غشایی در فرایند تصفیه آب شرب این است. غشاء به عنوان یک مانع انتخابی قادر به حذف عوامل بیماری زا می باشد. توان حذف ویروس ها توسط اولترافیلتراسیون بیشتر است و می رود در آینده این روش در مقایسه با میکروفیلتراسیون کاربرد وسیع تری یابد. پس از تصفیه اولیه آب به کمک فرایند هایی همچون انعقاد سازی و ته نشینی چند مرحله صافی در نظر گرفته می شود. این صافی ها به ترتیبی محاسبه شده اند که در شرایط معمول تصفیه مناسب بهداشتی آب حاصل می شود. در زمان بارش های شدید، بار آلودگی میکروبی جریان ورودی به تصفیه خانه های آب گاهی به شدت افزایش می یابد. در چنین شرایطی زدایش مطمئن عامل های میکروبی قابل تضمین نیست.

2 thoughts on “اسمز معکوس چیست ؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!